SPORTING ATLETIEKCLUB NEERPELT, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort S.A.C.N. v.z.w.

Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld en goedgekeurd door het algemeen bestuur.

Materies die geregeld worden door het huishoudelijk reglement zijn :
I. Relatie met de Vlaamse atletiekliga en andere federaties
II. Lidmaatschap van de vereniging
III. Deontologie
IV. Bevoegdheden, samenstelling en werking van de bestuursorganen
V. De bestuursfuncties
VI. Commissies en werkgroepen
VII. Tuchtregeling
VIII.Publicaties

Het huishoudelijk reglement is steeds ondergeschikt aan de bepalingen vermeld in de statuten. Bij afwijkingen tussen het huishoudelijk reglement en de statuten zullen steeds de bepalingen van de statuten van toepassing zijn.

I. Relatie met de federaties

Artikel 1 : Sporting Atletiekclub Neerpelt, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort S.A.C.N.v.z.w. , is aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga, afgekort V.A.L. v.z.w. met zetel te Brussel , opgericht op 6 februari 1978 en Sporta v.z.w..

Artikel 2 : De statuten, het huishoudelijk reglement en de sport- en andere reglementen die door de federaties w
orden opgelegd, zijn toepasbaar op S.A.C.N. v.z.w. en op de vaste leden en de toegetreden leden.

II. Lidmaatschap van de vereniging
Artikel 3 : De vaste leden van de vereniging zijn :
1° De atleten die tijdens het werkingsjaar hun lidgeld betaald hebben, over een geldige wedstrijdvergunning beschikken en 18 jaar of meer zijn.
2° De leden van de raad van bestuur en de leden van het algemeen bestuur tot bij de beëindiging van hun mandaat.
3° De officiëlen of juryleden die in die hoedanigheid worden erkend door de V.A.L. v.z.w.
4° De trainers aangenomen door het algemeen bestuur en werkzaam als dusdanig binnen de club.
5° De recreanten voor zover ze 18 jaar zijn of meer.

Artikel 3.1. Toegetreden leden zijn alle andere personen die door de raad van bestuur als lid worden aanvaard. Toegetreden leden kunnen enkel genieten van de activiteiten die door de club georganiseerd worden.

Artikel 4 : De raad van bestuur beslist over de aanvraag tot toetreding als lid.

Artikel 5: Iedere persoon, die wenst lid te worden van S.A.C.N. v.z.w. ondertekent een aansluitingskaart waarvan het model is vastgesteld door de federaties.
Door de ondertekening van de aansluitingskaart verklaart het lid zich te schikken naar de statuten en reglementen van de federaties en naar de statuten en naar het huishoudelijk reglement van S.A.C.N. v.z.w.
Niemand verlaat de trainingen zonder uitdrukkelijke toestemming van de begeleidende trainer. Als een minderjarige atleet de training verlaat zonder toestemming, dan valt hij/zij automatisch terug onder de verantwoordelijkheid van de ouders. .

Artikel 6 : Bij aansluiting van een minderjarige moet de aansluitingskaart medeondertekend zijn door zijn wettelijke vertegenwoordiger. De gegevens die vermeld worden op de aansluitingskaart moeten overeenstemmen met de gegevens op de identiteitskaart of andere wettelijke documenten afgeleverd door het gemeentebestuur.

Artikel 7 : het lidmaatschap gaat in de eerste werkdag na ontvangst van de aansluitingskaart door de federaties en voor zover aan alle reglementaire bepalingen betreffende de aansluiting is voldaan met in het bijzonder de betaling van de jaarlijkse bijdrage.

Artikel 8 : De leden van S.A.C.N. v.z.w. mogen aansluiten bij een atletiekvereniging in het buitenland. De aansluiting bij een buitenlandse vereniging vernietigt de aansluiting bij S.A.C.N. v.z.w. niet en ontneemt hen evenmin het recht om de kleuren van de club te verdedigen en evenmin het recht om deel te nemen aan nationale, provinciale of ligakampioenschappen en -wedstrijden.

Artikel 9 : Het lidmaatschap eindigt :
1° Door overlijden van het lid.
2° Door ontslag gegeven door het lid.
3° Door schrapping van het lid bij een tuchtprocedure.
4° Door de ontslagprocedure zoals die voorzien is in de reglementen van de V.A.L. v.z.w.
5° Bij beslissing van het algemeen bestuur na een inactiviteit van het lid van minstens 2 volledige jaren als atleet, lid van een bestuursorgaan, jurylid, trainer of erelid.
6° Na uitsluiting bekrachtigd door de algemene vergadering.

III. Deontologie

Artikel 10 : Een lid van S.A.C.N.v.z.w. mag de club nooit in diskrediet brengen door woorden, geschriften of handelingen waarvan hij wist of dient te weten dat ze de club materiële of morele schade zouden berokkenen
De raad van bestuur of het algemeen bestuur zal zich over de ernst van de feiten uitspreken en de overeenstemmende sanctie vastleggen.

Artikel 11 : De leden van S.A.C.N. v.z.w. dienen zich te gedragen volgens de regels van de statuten en het onderhavige huishoudelijk reglement.
De beslissingen van de bestuursorganen, genomen binnen de hen toegekende bevoegdheden moeten worden gerespecteerd en opgevolgd.
Ter gelegenheid van de algemene vergadering hebben alle vaste leden het recht om de notulen van de bestuursorganen en de boekhouding in te zien en voor kennisgeving te paraferen.

Artikel 12 : Het clubbestuur kan aan de leden bepaalde verplichtingen opleggen die voortvloeien uit afgesloten sponsoringovereenkomsten.
Elk aangesloten lid dient zich te houden aan de bepalingen van alle sponsoringovereenkomsten die door het clubbestuur zijn afgesloten. Privésponsoring van leden kan alleen met medeweten en voorafgaandelijk goedkeuring van de raad van bestuur of het algemeen bestuur.
.
IV. Bevoegdheden , samenstelling en werking van de bestuursorganen.
Afdeling 1 : De Algemene Vergadering

Artikel 13 : Tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:
Het wijzigen van de statuten.
Het benoemen en ontslaan van de bestuurders.
Het goedkeuren van de begroting en de rekeningen.
Het verlenen van kwijting aan de bestuurders
Het ontbinden van de vereniging en het aanduiden van de bestemming van de goederen en middelen.
Het uitsluiten van een lid.

Artikel 14 : Alle vaste leden zoals omschreven in Art. 5 van de statuten maken deel uit van de algemene vergadering.

Artikel 15 : De algemene vergadering vergadert minstens één keer per jaar. Ieder jaar en ten minste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar alsook de begroting van het volgend boekjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Het boekjaar van S.A.C.N.v.z.w. loopt van
1 januari tot 31 december. De raad van bestuur legt deze vergadering vast binnen de wettelijke voorziene termijn.

Artikel 16 : Een buitengewone algemene vergadering kan worden samengeroepen op initiatief van de raad van bestuur of indien één vijfde van de vaste leden zulks vraagt die als dusdanig gekend zijn op het moment van de vraag.

Artikel 17 : De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigende leden, behalve, in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen. Onthoudingen, blanco- en ongeldige stemmen worden niet in aanmerking genomen voor het berekenen van de vereiste meerderheid.

Artikel 18 : Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste twee derde van de vaste leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan ze alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden met twee derde van de stemmen (statuten) of vier vijfde (doel) ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 19 : De stemmingen gebeuren mondeling of door handopsteking. Indien het om personen gaat, zoals het benoemen, het ontslaan en uitsluiten van leden van de raad van bestuur en/of vaste leden of toegetreden leden, wordt er schriftelijk en geheim gestemd.
Op voorstel van de voorzitter of minstens 1/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden kan over elk agendapunt schriftelijk gestemd worden.

Artikel 20 : De algemene vergadering wordt samengeroepen door een schriftelijke uitnodiging met vermelding van de agendapunten. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de vaste leden, gekend op het moment van de vraag, wordt op de agenda gebracht. De aanvraag daartoe zal uiterlijk 11 kalenderdagen voor de dag van de algemene vergadering in het bezit moeten zijn van de secretaris. Daartoe wordt de datum van de vergadering 20 kalenderdagen voor de vergadering bekendgemaakt.

Afdeling 2 : De raad van bestuur
Artikel 21 : De bevoegdheden van de raad van bestuur worden bepaald door artikel 13 van de wet van 27 juni 1921. Daarenboven heeft dit orgaan alle bevoegdheden om daden van beheer en beschikking te stellen die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur kunnen alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de raad van bestuur zijn voorbehouden worden overgedragen aan het algemeen bestuur.

Artikel 22 : De raad van bestuur bestaat uit minimum 5 personen onder wie de voorzitter en de secretaris.
Bij overlijden, ontslag of uitsluiting van een bestuurder, kan de raad van bestuur, op voordracht van het algemeen bestuur, een lid aanwijzen dat het mandaat van het uittredend lid overneemt tot de algemene vergadering een nieuwe bestuurder aanduidt.

Artikel 23 : De minumum 5 statutair voorziene leden van de raad van bestuur worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering. Bij een vacature kunnen alle leden zich met een aangetekend schrijven of schriftelijk tegen ontvangstbewijs kandidaat stellen bij de voorzitter. De raad van bestuur kan eveneens één of meerdere kandidaten voorstellen.

Artikel 24 : De raad van bestuur kan specialisten of genodigden toelaten tot de algemene vergadering. Deze bijgeroepen personen zijn evenwel niet stemgerechtigd.

Artikel 25 : De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als nodig. De voorzitter roept hiervoor de leden op per brief of e-mail. De voorzitter kan op vraag van één of meerdere leden van de raad van bestuur de vergaderdatum wijzigen.

Artikel 26 : De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens een meerderheid van de leden van de raad van bestuur aanwezig is. Indien niet de vereiste meerderheid aanwezig is, komt de raad van bestuur, na een schriftelijke oproeping of per e-mail, opnieuw samen op de dag en het uur bepaald door de voorzitter, om te beslissen over de punten die voor de tweede maal op de agenda staan, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 27 : De stemmingen gebeuren mondeling, schriftelijk of door handopsteking. Indien het om personen gaat, zoals het benoemen, het ontslaan en het uitsluiten van leden van de raad van bestuur en/of uitsluiting van leden wordt er schriftelijk en geheim gestemd.. De beslissing tot uitsluiting kan alleen een voorstel inhouden dat nog moet bekrachtigd worden door de algemene vergadering.
Op voorstel van de voorzitter of minstens 1/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden kan over elk agendapunt schriftelijk gestemd worden.

Afdeling 3 : Het algemeen bestuur
Artikel 29 : Tot de bevoegdheden van het algemeen bestuur behoren alle materies die door de raad van bestuur worden overgedragen.
Alle bevoegdheden zijn overdraagbaar behalve deze die door de wet en de statuten uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de algemene vergadering en de raad van bestuur.

Artikel 30 : Het algemeen bestuur bestaat uit maximum 24 leden. De minumum 5 statutair verkozen leden van de raad van bestuur maken ambtshalve deel uit van het algemeen bestuur.

Artikel 31 : De leden van het algemeen bestuur worden door dit orgaan gekozen op voordracht van twee van zijn leden of door twee stemgerechtigde leden van de club.
Met uitzondering van de leden van de raad van bestuur wordt het ontslag van de algemene bestuursleden gegeven of aanvaard door dit orgaan.

Artikel 31a :Een bestuurslid, met uitzondering van de leden van de raad van bestuur,
dat 3 keer opeenvolgende keren een bestuursvergadering mist zonder zich te verontschuldigen
wordt als ontslagnemend beschouwd als bestuurslid van het algemene bestuur.
De leden van de raad van bestuur nemen bij gewone meerderheid de beslissing.

Artikel 32 : Het algemeen bestuur kan specialisten of genodigden toelaten tot zijn vergadering. Deze bijgeroepen personen zijn evenwel niet stemgerechtigd.

Artikel 33 : Het algemeen bestuur vergadert maandelijks.
De voorzitter kan op vraag van één of meerdere leden van het algemeen bestuur de vergaderdatum wijzigen.

Artikel 34 : Het algemeen bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens een meerderheid (de helft +1) van de stemgerechtigde leden van het algemeen bestuur aanwezig is.
Indien niet de vereiste meerderheid aanwezig is, komt het algemeen bestuur, na een schriftelijke oproeping of via e-mail, opnieuw samen op de dag en het uur bepaald door de voorzitter, om te beslissen over de punten die voor de tweede maal op de agenda staan, ongeacht het aantal aanwezigen.

Artikel 35 : De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige leden van het algemeen bestuur. Onthoudingen , blanco- en ongeldige stemmen worden niet in aanmerking genomen voor het berekenen van de vereiste meerderheid.

Artikel 36 : Artikel 27 : De stemmingen gebeuren mondeling, schriftelijk of door handopsteking. Indien het om personen gaat, zoals het benoemen, het ontslaan en het uitsluiten van leden van de raad van bestuur en/of uitsluiting van leden wordt er schriftelijk en geheim gestemd. De beslissing tot uitsluiting kan alleen een voorstel inhouden dat nog moet bekrachtigd worden door de algemene vergadering.
De leden van het algemeen bestuur kunnen leden van het algemeen bestuur ontslaan, met uitsluiting van de leden van de raad van bestuur
Op voorstel van de voorzitter of minstens 1/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden kan over elk agendapunt schriftelijk gestemd worden.

V. De bestuursfuncties
Afdeling 1 : De voorzitter
.
Artikel 37 : S.A.C.N. v.z.w. heeft een voorzitter die door het algemeen bestuur wordt gekozen uit de minimum 5 leden van de raad van bestuur.

Artikel 38 : De voorzitter leidt de vergaderingen van de algemene vergadering, de raad van bestuur en het algemeen bestuur.
Hij leidt de activiteiten van de club en zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de bestuursorganen.
De voorzitter treedt coördinerend op t.o.v. alle geledingen van de vereniging en is de eerste bemiddelaar bij problemen die zich voordoen in de club.
Samen met de secretaris tekent de voorzitter alle stukken die de vereniging in recht binden en die uitgaan van de vereniging en inzonderheid alle stukken in verband met de daden van beheer en beschikkingen.
De voorzitter kan deelnemen aan alle vergaderingen van commissies die in de schoot van de club kunnen worden opgericht.

Artikel 39 : Bij overlijden, ontslag of uitsluiting van de voorzitter uit de vereniging of uit de raad van bestuur, kan het algemeen bestuur, in afwachting dat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder aanduidt, een voorlopige voorzitter kiezen. Hij wordt gekozen uit de resterende leden van de raad van bestuur.
Bij ontstentenis van een dergelijke vervanging neemt de ondervoorzitter de taken van de voorzitter over.

Afdeling 2 De ondervoorzitter.
Artikel 40
: De ondervoorzitter vervangt de voorzitter in al zijn taken bij tijdelijke afwezigheid, overlijden, ontslag of uitsluiting.

Afdeling 3 : De secretaris
Artikel 41 : De vereniging heeft een secretaris die door het algemeen bestuur wordt aangesteld onder de leden van de raad van bestuur.

Artikel 42 : De secretaris verzorgt de administratie van de club en in het bijzonder de relatie met de V.A.L. v.z.w. en Sporta v.z.w.
Hij maakt de notulen of delegeert deze bevoegdheid, van de algemene vergadering, de raad van bestuur en het algemeen bestuur. De secretaris is verantwoordelijk voor alle wettelijke en reglementaire verplichtingen die rusten op S.A.C.N. v.z.w.

Artikel 43 : Bij afwezigheid, overlijden, ontslag of uitsluiting van de secretaris voorziet het algemeen bestuur onverwijld in een vervanging. Hij wordt gekozen uit de resterende leden van de raad van bestuur.
In geval van dringende noodzakelijkheid kan de voorzitter tijdelijk een vervanger aanduiden.. Hij laat deze beslissing bekrachtigen tijdens de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur.
Hij kiest deze vervanger uit de resterende leden van de raad van bestuur.

Afdeling 4 : De penningmeester
Artikel 44 : S.A.C.N. v.z.w. heeft een penningmeester die door het algemeen bestuur wordt gekozen. 

 

Artikel 45 : De penningmeester zorgt voor het innen van de ontvangsten en het betalen van de uitgaven.

Eenmaal per jaar, ter gelegenheid van de algemene vergadering die verplicht moet worden gehouden tijdens het afsluiten van het boekjaar, legt hij verantwoording af over zijn beheer aan de hand van de boeken en de bankuittreksels.

Ieder stemgerechtigd lid heeft het recht om deze boeken na te zien en te paraferen . Opmerkingen kan hij doen opnemen in de notulen van de vergadering.

 

Artikel 46 : De penningmeester zorgt voor het opstellen van een begroting en het afsluiten van de rekeningen per boekingsjaar.

Tijdens het boekingsjaar is de penningmeester verantwoordelijk voor de bewaking van de begroting en de relatie met de lopende uitgaven. Hij licht de raad van bestuur en het algemeen bestuur onverwijld in indien hij bewijzen of aanwijzingen heeft dat de begrotingsramingen worden overschreden.

Afdeling 5 :    De Hoofdtrainer

Artikel 47 : De hoofdtrainer wordt aangesteld door het algemeen bestuur. Hij maakt deel uit van dit orgaan.

Artikel 48 : De hoofdtrainer is voorzitter van de sportcommissie. Hij geeft leiding aan de groep van trainers, hij coördineert de trainingsactiviteiten en is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het sportieve beleid. De hoofdtrainer staat de trainers bij, hij adviseert hen en vertegenwoordigt hen in het algemeen bestuur.

VI       Commissies en werkgroepen

Afdeling 1 :    Algemeen

Artikel 49 : De algemene vergadering, de raad van bestuur en het algemeen bestuur kunnen één of meerdere werkgroepen oprichten.
Deze werkgroepen kunnen een tijdelijk of permanent karakter hebben. Zij worden opgericht met een bijzonder doel dat wordt bepaald door het orgaan dat de werkgroep opricht.

Artikel 50 : Het orgaan dat een werkgroep opricht kan aan deze groep bevoegdheden verlenen voor zover deze vallen binnen het bevoegdheidspakket van de oprichtende instantie.
Als er geen bevoegdheden worden overgedragen, kan een werkgroep slechts een adviserende, een voorbereidende of een uitvoerende taak vervullen.

Artikel 51 : De samenstelling van de werkgroep, zowel naar kwantiteit als nominatief, wordt bepaald door het orgaan dat tot de oprichting beslist. De samenstelling kan door het oprichtend orgaan steeds worden gewijzigd indien de noodzaak daartoe bestaat.
De werkgroep kan beslissen om ad hoc bepaalde specialisten bij te roepen om hen bij te staan bij de hen toegewezen opdracht.

 Afdeling 2 :    Sportcommissie

 Artikel 52 : De sportcommissie is een permanente werkgroep. Zij is samengesteld uit alle trainers onder leiding van de hoofdtrainer. De sportcommissie duidt een verslaggever aan onder haar leden.

Artikel 53 : De voorzitter van de vereniging en/of een ander lid van de raad van bestuur maken deel uit van de sportcommissie. Zij hebben daarin als taak om de beslissingen en standpunten van deze commissie te toetsen aan het algemeen beleid van de club en de trainers daarop te wijzen.

Artikel 54 : De sportcommissie heeft als taak om de trainingsactiviteiten naar aantal, frequentie, tijdstip, aard en inhoud te coördineren.
Bij interclubs en andere ploegwedstrijden adviseert de sportcommissie de aangeduide coach op eigen initiatief  of op diens verzoek over de ploegopstelling.
Indien de begeleiding van bepaalde atleten een bijzondere aandacht verdient, dan wordt deze begeleiding besproken in de sportcommissie en wordt de begeleidende trainer geadviseerd bij het opstellen van trainingsschema's en andere aspecten van begeleiding.

VII      Tuchtregeling

Artikel 55: Indien een lid een inbreuk pleegt op de bepalingen van artikel 10 t/m 12 of bij ander wangedrag dat de reputatie of de werking van de club schade berokkent, kunnen aan het desbetreffende lid de volgende tuchtstraffen worden opgelegd : de verwittiging, de schorsing, de ontzetting uit zijn functies, de ontzetting uit het algemeen bestuur , de uitsluiting uit de club of uit de raad van bestuur.
De duurtijd van de schorsing wordt bepaald door het algemeen bestuur maar kan bij een eerste inbreuk de termijn van 3 maanden niet overschrijden. Vanaf een tweede schorsing geldt deze beperking niet. Een schorsing van 24 maanden heeft automatisch de uitsluiting van het lid voor gevolg. Hij/zij zal niet meer als lid worden aanvaard bij het nieuwe aansluitingsjaar.
Een schorsing betekent dat het lid niet meer kan deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging, tenzij het algemeen bestuur slechts een schorsing uitspreekt voor bepaalde activiteiten. Een schorsing kan nooit een uitsluiting betekenen van  deelname aan de algemene vergadering.

Artikel 56 : De tuchtstraffen zoals verwittiging, ontzetting uit de functies, de ontzetting uit het algemeen bestuur en schorsing tot maximum 24 maanden worden behandeld en uitgesproken door het algemeen bestuur. De ontzetting uit de raad van bestuur en de uitsluiting worden uitgesproken door de algemene vergadering.

 

Artikel 57 : Een tuchtprocedure wordt ingespannen op initiatief van de raad van bestuur, het algemeen bestuur of door het brengen van een agendapunt door de vaste leden op de algemene vergadering.
Het in beschuldiging gestelde lid wordt minstens 10 kalenderdagen voor de vergadering opgeroepen per aangetekende brief  om gehoord te worden en om zich te verdedigen.
De oproepingsbrief vermeldt de plaats, de datum en het uur van de vergadering waarop de zaak wordt behandeld evenals de ten laste gelegde feiten.

 Artikel 58 : Het opgeroepen lid kan zich laten bijstaan door een clublid naar keuze. Hij kan het tuchtorgaan vragen om de getuigen, die hij aanduidt, te horen.
Leden tot de leeftijd van 18 jaar worden bijgestaan door hun ouders.

Artikel 59 :

  1. Atleten die de trainingen verstoren, kunnen een mondelinge vermaning krijgen van de trainer(s) en/of het bestuur. Aan atleten die de trainingen ernstig verstoren of – zoals uit bespreking blijkt – op regelmatige basis verstoren, wordt een gele kaart overhandigd.
    Onder ‘ernstig verstoren’ wordt begrepen: het plegen van fysiek of psychisch geweld ten aanzien van personen en/of het toebrengen van schade aan zaken al dan niet eigendom van de club. Onder psychisch geweld kan worden verstaan: kwetsende, beledigende uitlatingen, bedreigingen… Voor het overhandigen van een gele kaart dient telkens sprake te zijn van ‘opzettelijk’ handelen en ‘zwaarwichtigheid’ van feiten.
    Atleten die een gele kaart krijgen, dienen in voorkomend geval onmiddellijk de trainingen te verlaten. Echter, minderjarigen zullen op de training gehouden worden. Hun ouders worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Het overhandigen van de gele kaart impliceert bovendien een schorsing of cool-downperiode van twee weken.

     
  2. Bij herhaling (= tweede gele kaart) binnen zes maanden krijgt de atleet een rode kaart overhandigd. De atleet wordt dan geschorst voor een periode van één maand. Deze maatregel dient al dan niet bekrachtigd te worden op de eerstvolgende bestuursvergadering.

Zowel bij het overhandigen van een gele als een rode kaart dienen de hoofdtrainer(s), voorzitter en de vertrouwenspersoon zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht te worden.

Het inlichten van de ouders gebeurt bij voorkeur door de betrokken trainer(s)/bestuurslid in samenspraak met de hooftrainer(s) en naargelang het geval met de vertrouwenspersoon. 
 

Artikel 60 : Voor tuchtstraffen uitgesproken door het algemeen bestuur kan de betrokkene in beroep gaan bij de algemene vergadering. De tuchtstraf wordt dan op de agenda geplaatst van de volgende algemene vergadering, tenzij de raad van bestuur met een meerderheid van twee derden van de aanwezige stemmen beslist om een buitengewone algemene vergadering samen te roepen.

VIII    Publicaties

Artikel 61 : Ieder jaar na afloop van het zomerseizoen wordt een prestatieboek samengesteld met de sportieve resultaten van alle atleten.

Artikel 62 : Tussentijdse en dringende mededelingen worden uitgegeven telkens zich de noodzaak voordoet. Tot uitgifte van een dergelijk bericht kan besloten worden door de voorzitter, de raad van bestuur of het algemeen bestuur. De wijze hoe zulk een bericht wordt bekendgemaakt wordt op het ogenblik zelf bepaald.

Neerpelt 1-1-2018

Leden van het algemeen bestuur

zie bestuur