Statuten SACN vzw

BTW of ondernemings nr 421032953

Sporting Atletiekclub Neerpelt, Vereniging zonder winstoogmerk, afgekort S.A.C.N. v.z.w.
Identificatienummer : 12721/80
Statuten
04/12/80


wordt als vereniging zonder winstoogmerk opgericht, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, door ondergetekenden allen van Belgische nationaliteit :
Berben Leo, beroepsmilitair, De Bemmert 68, Neerpelt
Berben Patrick, advokaat, Stationsstraat 9, Neerpelt
Berckmans Frans, Leraar, Septakkers 115, Lommel;
Geboers Louis, handelaar, Ruiterstraat 58, Hamont;
Hermans Luc, Bediende, Onderwijslaan 1, Neerpelt;
Hulsbosch Willy, onderwijzer, ’t Lo 83, Hamont;
Molemans Willy, leraar, Boseindstraat 4, Neerpelt;
Reynders Willy, sportfunctionaris, Molenstraat 4, Neerpelt
Schildermans Henri, politieagent, Korenbloemstraat 20, Neerpelt;
Schildermans Josée, lerares, Kerkdijk 11, Overpelt;
Strackx Josée, huisvrouw, Boerenkrijgstraat 44, Overpelt;
Verhoeven Joep, leraar, Kloosterstraat 28, Neerpelt;
Verhoeven Marc, Handelaar, Heerstraat 28, Neerpelt;
Winters Jan, Leraar, Stationsstraat 25, Neerpelt;

STATUTEN
De statuten van deze V.Z.W. zijn de volgende :

Naam
Art. 1. De vereniging heeft als benaming "Sporting Atletiekclub Neerpelt, Vereniging zonder winstoogmerk" afgekort "S.A.C.N. v.z.w."
Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Overpelt, Leliestraat 14, 3900 Overpelt

Plaats van het gerechtelijk arrondissement
Art. 3. Rechtbank van koophandel, Havermarkt 6-8, 3500 Hasselt.

Doel
Art. 4. De vereniging heeft tot doel, in Neerpelt en Noord-Limburg, bij te dragen tot de bevordering van lichamelijke opvoeding in het algemeen en de beoefening van de atletiek in het bijzonder.
Teneinde het vooropgestelde doel te verwezenlijken kan de vereniging allerlei activiteiten ontplooien zoals fondsenwerving, bewustmaking- en promotiecampagnes, trainingen en wedstrijden organiseren, samenwerkingsakkoorden sluiten met andere verenigingen enz. Deze lijst is niet limitatief.

Toetreding en uittreding van leden.
Art. 5. De aanvraag tot toetreding en uittreding gebeurt schriftelijk en wordt gericht aan de secretaris van de vereniging.

Er zijn binnen de vereniging twee categorieën van leden.
- Vaste leden : De vaste leden zijn de leden die over de ruimste rechten beschikken binnen de VZW, waaronder stemrecht op de algemene vergadering.
Het zijn :
De leden van de raad van bestuur.
De leden van het algemeen bestuur.
De personen die hun lidgeld betaald hebben, over een geldige wedstrijdvergunning beschikken en 18 jaar zijn en meer.
De recreanten vanaf 18 jaar en meer.
De officiëlen of juryleden die in die hoedanigheid erkent zijn door de VA.L.v.z.w.
De trainers

- Toegetreden leden. Zijn alle andere personen die door de raad van bestuur als lid worden aanvaard. Toegetreden leden kunnen enkel genieten van de activiteiten die door de club georganiseerd worden.

Ontslag
Art. 6. Een lid neemt ontslag of wordt ontslag verleend overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van de wet van 27 juni 1921.

Art. 6.1 Aan elk lid van de vereniging staat het vrij uit de vereniging te treden door het indienen schriftelijk van zijn ontslag bij de secretaris.
Elk lid dat de door hem verschuldigde jaarlijkse bijdragen niet betaalt wordt geacht ontslag te nemen.

Uitsluiting
Art. 6.2 De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met een meerderheid van twee derden der stemmen van de aanwezige leden uitgesproken worden.
Het lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten heeft geen aanspraak op het maatschappelijk bezit en kan niet de teruggave eisen van de door hem betaalde bijdragen.

Algemene vergadering
Art. 7. Tot de uitsluitende bevoegdheden van de algemene vergadering behoren :
Het wijzigen van de statuten.
Het benoemen en ontslaan van de bestuurders.
De kwijting aan de bestuurders
De goedkeuring van de begroting en van de rekening.
De ontbinding van de vereniging
De uitsluiting van een lid
Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen

Art. 7.1 De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur of ingeval een vijfde van de vaste leden zulks vraagt die gekend zijn op het moment van de vraag.
Bijeenroeping op vraag van de raad van bestuur gebeurt via de secretaris. De vraag door een vijfde van de vaste leden gebeurt schriftelijk aan de secretaris. In dit geval wordt de algemene vergadering bijeengeroepen binnen de maand na ontvangst van de aanvraag.

Art. 7.2 De algemene vergadering wordt bijeengeroepen en vergadert overeenkomstig de bepalingen van art. 6 van genoemde wet.
Deze bepaalt dat er minimum acht dagen moet zijn tussen het oproepen tot de vergadering en het houden van de vergadering

Art. 7.3 De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigende leden, behalve,
in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen. Ieder lid heeft een gelijk stemrecht.
Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet in aanmerking genomen voor het berekenen van de vereiste meerderheid..

Art. 7.4. Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste twee derde van de vaste leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan ze alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden met twee derde van de stemmen (statuten) of vier vijfde (doel) ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Art. 7.5 Al de vaste leden van de vereniging moeten voor elke algemene vergadering bijeengeroepen worden. De dagorde moet bij de oproepingsbrief gevoegd zijn. Elk voorstel dat ondertekend is door ten minste één twintigste van de vaste leden, gekend op het moment van de indiening van het agendapunt, wordt op de agenda geplaatst.
De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid of, zo de statuten het toelaten door een persoon die geen lid is. Diegene die een ander lid vertegenwoordigd geeft voor de algemene vergadering een schriftelijke volmacht af aan de voorzitter van de vergadering.

Art. 7.6 Een persoon kan slechts mandataris zijn van één ander lid

Art. 7.7. De besluiten van de algemene vergadering worden ter kennis gebracht van de vaste en toegetreden leden en van derden die een belang doen blijken door opname in een notulenregister.
Op gemotiveerd schriftelijk verzoek gericht aan de secretaris van de vereniging kan het register geraadpleegd worden. Indien het verzoek door derden wordt gedaan zal de raad van bestuur geval per geval oordelen over de motivatie van het verzoek.

Raad van Bestuur
Art. 8.1 De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.

Art. 8.2 De raad van bestuur bestaat uit tenminste vijf personen.

Art. 8.3 De bevoegdheid van de raad van bestuur wordt bepaald door Art. 13 van de genoemde wet. Bovendien heeft de raad van bestuur alle bevoegdheden, inzonderheid de bevoegdheid daden van beheer en beschikking te stellen die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke akten . Hij kan, onder zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden overdragen aan een van zijn leden of zelfs, indien de statuten of de algemene vergadering het toelaten, aan een derde.
Hij is verplicht jaarlijks de rekening over het verlopen dienstjaar en de begroting voor het volgend dienstjaar aan de goedkeuring van de algemene vergadering voor te leggen.

Art. 8.4 De duur van het bestuursmandaat is onbeperkt. Het mandaat neemt een einde na vervanging wegens ontslag, afzetting of overlijden.

Art. 8.5 De raad van bestuur kan aan één of meerdere leden van het algemeen bestuur zijn bevoegdheid overdragen.

Algemeen bestuur
Art. 9.1 Het algemeen bestuur bestaat uit de verkozen leden van de raad van bestuur en uit algemene bestuursleden. Het huishoudelijk reglement kan een maximum aantal algemene bestuursleden bepalen.

Art. 9.2 Behalve het algemeen bestuurslid dat lid is van de raad van bestuur wordt een algemeen bestuurslid gekozen door het algemeen bestuur op voordracht van twee van zijn leden of van twee vaste leden. De voordracht moet schriftelijk gericht worden aan de secretaris of kan op een vergadering van het algemeen bestuur gebeuren.

Art. 9.3 De werking en wijze van vergaderen van het algemeen bestuur wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

Art. 9.4 Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheden die het door de raad van bestuur worden toegekend.

Art. 9.5 Het algemeen bestuur verkiest de in de schoot van de raad van bestuur te begeven functies en alleszins een voorzitter en een secretaris .

Bijdrage
Art. 10 Het maximum van de ledenbijdrage is tweehonderd euro (200 €).

Ontbinding
Art. 11 Ingeval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars en duidt de bestemming van de goederen aan, hierbij zoveel mogelijk het doel beogend waarvoor de vereniging werd opgericht.

Huishoudelijk reglement
Art. 12. De raad van bestuur of in opdracht het algemeen bestuur indien hiertoe krachtens artikel 9.4 van de statuten gemachtigd kan een huishoudelijk reglement uitvaardigen ter aanvulling van de statutaire bepalingen en voor het regelen van de interne aangelegenheden van de vereniging.
Het huishoudelijk reglement strekt de vaste en toegetreden leden tot wet.

Overgangsbepalingen
Art.13 De raad van bestuur wordt voor de eerste maal samengesteld als volgt :
Berben Leo, Berben Patrick, Berkmans Frans, Molemans Willy, Schildermans Josée, Schildermans Henri, als leden, hermans Luc als secretaris.
Overeenkomstig artikel 9.5 fungeert als voorzitter Marc Verhoeven, als secretaris Luc Hermans, als penningmeester Patrick Berben.
Behalve de bevoegdheden die dwingend aan de raad van bestuur door de wet zijn voorbehouden, machtigt de raad van bestuur het algemeen bestuur tot het uitoefenen van alle bevoegdheden die haar door de raad van bestuur zijn toevertrouwd.

De omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen wordt gedefinieerd in het huishoudelijk reglement.

Wijzigingen van de statuten werden besproken op de algemene vergadering van 8/2/2018 en ze werden op deze vergadering goedgekeurd.
De leden van de raad van bestuur werden op deze vergadering aangesteld. Namen en bijlagen vindt u in een aparte bijlage.

 

Het bestuur is op de Algemene Vergadering verkozen als volgt :

Voorzitter : Buntinx  Saskia ,t'Weike  12 ,3900 Pelt

Secretaris : Kerkhofs Margo ,holvenstraat 70, 3900 Overpelt

Penningmeester : Steffi Maris ,St antoniusstr ,3920 Lommel

Overige beheerders zijn :
Ondervoorzitter : Louis Geboers, Ruiterstraat 58, 3930 Hamont-Achel

Peter Palmans, Berghei 4 ,3910 Neerpelt

Aktie                                             datum                             datum verschijning staatsblad

                                                    Algemene vergadering

Oprichting akte                          30 sept 1980                   4 dec 1980
Wijziging statuten                      17 dec 1982                    2 jun 1983
Wijziging statuten                      17 jan 1987                     25 jun 1987
Wijziging statuten                      7 okt 1994                       15 maart 1995
Wijziging statuten                      2 okt 1998                       22 apr 1999           
Wijziging statuten                      1 dec 2000                      6 maart 2001
Wijziging statuten                      30 nov 2001                    28 febr 2002
Wijziging statuten                      12 dec 2002                    31 jan 2003
Wijziging statuten                      6 jan 2005                       17 mei 2005
Wijziging statuten                      23 febr 2006                    12 okt 2006
Wijziging statuten                      26 jan 2007                     14 mrt 2007
Wijziging statuten                      23 jan 2009                     17 mei 2009
Wijziging statuten                      4 febr 2010                      23 maart 2010
Wijziging statuten                      2 febr 2012                      3 okt 2012
wijziging statuten                       6 febr 2014                      27 nov 2014
wijziging statuten                       4 febr 2016                      7 jun 2016
wijziging statuten                       2 febr 2017                      14 maart 2017
wijziging statuten                       2 febr 2018                      13 maart 2018

wijziging statuten                      14 febr 2019                     12 maart 2019 

wijziging statuten                      11 febr 2021                      16 maart 2021